Розроблення національних правил екомаркування агро-харчової продукції в рамках створення Національного органу Харчової безпеки – перший крок до створення національної системи еко-органічного маркування за європейськими вимогами

Бергілевич Олександра Миколаївна,  д. вет. н., в.о.проф. Сумського національного  аграрного університету;
Касянчук Вікторія Вікторівна, професор Сумського НАУ, д.вет.н., академік АПН, член Національної Комісії Кодексу Аліментаріус;
Козловська Марина Віталіївна, голова ради експертів Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів, директор ННЦ “Екоорганічне маркування” Інституту агрономії та бізнесу, експерт БФ “Древляни”, координатор НТР Наукового парку НАУ по проекту Української інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»,
Остапенко Анна Ігорівна, менеджер ПП «НВО «Агронаукінформ», експерт АО Київська Гельсинська група

Попереднє представлено:

 • VІІ Міжнародний форум
 • „Трансфер технологій та інновації:
 • інноваційний розвиток та модернізація економіки ”
 • 24-25 жовтня 2013 р.  м. Київ, НТУУ «КПІ»
 • Секція Інтегрована модель трансферу технологій на основі Української  інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»  (UITP Eco-Energy-Bioeconomy)

7 квітня 2013 року в рамках формування Української  інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»  (UITP Eco-Energy-Bioeconomy),  ініціативною групою провідних вчених агро-екологчіного профілю на базі ННЦ «Екобіобезпеки» НАУ (керівник – проф. Мовчан Я.І., голова Національного екологічного центру України) було започатковане формування Наукових Комітетів європейського типу, як основи для невідкладного створення й подальшої міжнародної акредитації Українського Національного Повноважного (Компетентного) Органу з безпечності кормової та харчової продукції - Ukrainian National Food Safety Authority (UNFSA)

Програма побудови такого органу обґрунтована європейськими правилами до екологічного маркування продукції і необхідністю імплементації цих правил з з урахуванням національної специфіки. Ініціативна група керується  результатами багаторічних досліджень в напрямах:

 • побудови вітчизняної методології гармонізації Європейської регуляторної бази агроекологічної сфери в умовах СОТ,
 • подолання торговельних бар’єрів і формування інноваційних підходів на всіх стадіях аграрного виробництва, ефективного контролю агроекологічної безпеки, своєчасного  проходження міжнародної сертифікації,
 • сприяння виходу рівноправними гравцями на світові ринки агропродовольчої продукції

Моделювання програми створення UNFSA відбувалося в рамках взятих Україною на себе зобов'язань щодо запровадження системи регулювання ринків та захисту прав споживачів, відповідно до  сучасних  вимог СОТ та ЄС, до завершення 2010 року, зокрема першочергових заходів щодо реформування державної системи санітарного та фітосанітарного контролю на всіх етапах виробництва харчових продуктів та їх обігу. Актуальність такої роботи надзвичайно зростає в умовах підготовки до підписання Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною в економічній частині - про Глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Враховуючи відсутність належного організаційного та фінансового забезпечення  з боку відповідальних структур, ініціативною групою засновників інноваційної платформи було започатковано практичну діяльність з визначення нової наукової тематики «Нормативно-правова база агроекології в умовах СОТ та Євроінтеграції», та практики запровадження сучасної методології  усунення технічних та нетехнічних бар’єрів в торгівлі, як необхідної основи підвищення екологічності та інвестиційної привабливості аграрного сектору України

До основних напрямів  розв'язання  проблем  формування  ринків продукції сільського господарства і продовольства, згідно Закону України № 2982-IV від 18.10.2005 «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», віднесено    удосконалення правових   та  організаційно-економічних  засад  діяльності  учасників  цих   ринків,  за умови інтеграції   України   до  Європейського  Союзу  та  до  світового економічного простору

Для визначення пріоритетів у запровадженні Європейської законодавчої сфери агроекологічної спрямованості, ініціативною групою вчених та аналітиків була сформована (за авторською методикою) база даних з 4270 регуляторних актів ЄС та їх бібліографічних карток, проаналізовано типи, системи втілення й інформаційні напрями підтримки регуляторних процесів. Роботу було розпочато НВО “Агронаукінформ” спільно з ГО “Інститут розвитку аграрних ринків” і продовжено в активній співпраці з провідними науковими та громадськими структурами України. При цьому було взято до уваги набагато вищий рівень імплементації європейських директив в більшості країн СНД в порівнянні з Україною.

На реалізацію цього напряму, науковцями установ України за держзамовленням з боку Мінагрополітики було розроблено близько 200 проектів технічних регламентів й проведене  обговорення проблематики з їх запровадження на засіданнях робочих груп та підгруп, сформованих за наказом Міністерства аграрної політики № 811 від 16 листопада 2007 року. Ініціативна група зі створення UNFSA приймала активну участь в цьому процесі.

Стратегічне й оперативне науково-методичне забезпечення системи агрохарчової безпеки повинне здійснюватись шляхом невідкладного створення й міжнародної акредитації Національного Повноважного (Компетентного) Органу з безпечності кормової та харчової продукції – як це передбачається для усіх країн, що пов’язані з Європейськими ринками аграрно-харчової продукції

В країнах ЄС  такий орган ефективно  функціонує згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради 178/2002/ЕС від 28 січня 2002 р. про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів. Запровадження аналогічної інституційної системи рекомендоване  в рамках першочергових заходів для  країн, що прагнуть членства в ЄС чи стабільного виходу на європейські ринки кормової та харчової продукції.

Заснування Органу з кормової та харчової безпечності передбачене на виборній основі, за наступним складом Наукових Комітетів по напрямках врегулювання ринків
(а) харчових добавок, ароматизаторів, технологічних добавок і матеріалів, що вступають в контакт з харчовими продуктами (Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food); 

 • (b) біологічних факторів небезпеки (Panel on biological hazards);   
 • (с) добавок та продуктів або речовин, що використовують у годівлі тварин (Panel on additives and products or substances used in animal feed);
 • (d) забруднюючих речовин в харчовому ланцюзі (Panel on contaminants in the food chain);
 • (е) засобів захисту рослин та їхніх залишків (Panel on plant protection products and their residues);
 • (f) дієтичних продуктів, дієтичного харчування та алергенів (Panel on dietetic products, nutrition and allergies);
 • (g) генетично модифікованих організмів (Panel on genetically modified organisms);
 • (h) здоров'я та благополуччя тварин (Panel on animal health and welfare);
 • (і) здоров'я рослин (Panel on plant health).

Лише за такого підходу можуть бути запроваджені новітні системи Європейського інституційного забезпечення аграрного ринку з оцінювання та організації усього комплексу управління ризиками в харчовому ланцюзі.  Підготовка наукових кадрів для цього Органу й відповідних інспекційних структур щодо оцінювання виробництва  та обігу харчових продуктів та кормів, також потребує розроблення цілісного комплексу консалтингових програм та їх інтенсивного запровадження в національному й регіональному аспектах

Враховуючи, що Європейська регуляторна база змінюється в декілька разів швидше, ніж національна, слід передбачити національний механізм відстеження змін в Європейських актах з технічного регулювання агроекологічного спектру, аналізу їх значущості, оприлюднення та наукового обговорення цього аналізу й своєчасного визначення потреб у здійсненні адекватних змін у національній нормативно-правовій системі. Термінологічно-процедурний апарат має узагальнюватись у вигляді сучасних веб-ресурсів тематичної спрямованості, відкритих для фахового обговорення

Специфічним для України є також відсутність методик після ринкового контролю новітньої біотехнологічної продукції, що вимагає невідкладного виправлення з боку аграрної та екологічної науки. Певні сукупності методик контролю належної виробничої практики й одержаної продукції, а також міжнародні процедури одержання прав на торгівлю виробленою продукцією суттєво впливають на економічний стан як окремих виробників, так і цілих галузевих систем окремих країн

Запропоновані підходи дозволяють своєчасно сформувати інформаційно-методичні аспекти ринкового контролю за Європейськими вимогами в умовах СОТ, на основі принципів оперативної та стратегічної державної політики для різних стадій маркетингового контролю

Пропонується нова модель експертного забезпечення під час розроблення та виконання державних цільових програм, з метою створення умов для впровадження інновацій, формування інноваційної культури як ефективниx інструментів реалізації національних пріоритетів науково-технологічного розвитку, посилення науково-виробничих зв'язків та  інтенсифікації розроблення, виробництва й впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції згідно методології  «зеленої» економіки та еко-збалансованого розвитку суспільства

 • виходячи із завдань системного впровадження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011- 2015 років (НПД), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2011 р. № 577-р на виконання Стратегії державної екологічної політики (2010) та Концепції з реформування державної політики в інноваційній сфері, схваленої  розпорядженням КМУ від 10 вересня 2012 р. N 691-р

Таке оновлення національного законодавства має відбутись    з урахуванням вимог Законів України «Про екологічний аудит», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» та ін.  щодо обов’язковості додержання   екологічних   стандартів,   нормативів   та   лімітів використання  природних  ресурсів  при  здійсненні  господарської, управлінської та іншої діяльності.

Формування національної платформи відбувається в процесі розроблення програми дій Комітету з оцінювання природних ресурсів України за мети перегляду наявного проекту Кодексу про надра та ін. питань екологічної стратегії, впровадження інноваційних досягнень Національного авіаційного університету (зокрема Інституту екологічної безпеки та ННЦ "Екобіобезпека"), ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК «Аерокосмічні інноваційні технології»,  Громадської ради й державного підприємства «Екобезпеки, нормування та інновації» Міністерства екології та природних ресурсів України, ДП “Картографія”, Науково-виробничого об’єднання «Агронаукінформ», ННЦ Екоорганічного маркування Інституту аграрного бізнесу та більше 30 інших зацікавлених організацій, що представляють собою усі верстви суспільства: виконавчої влади, науково-освітніх закладів, підприємництва, ІГС, піар-структур та ін.. зацікавлених верств суспільства.

На перших етапах робочою групою, як прообразом платформи, були розроблені плани робіт та проекти угод на створення української еко-енергетичної інноваційної платформи європейського типу, як найбільш сучасної моделі для євроінтеграції  усіх учасників інноваційного процесу, активного входження до формування національної системи «зелених» державних закупівель та системного супроводу інвестиційних програм і проектів за єдиною методологією "зеленої" економіки та визначити шляхи, способи та терміни виконання плану робіт.

 • З урахуванням напрямів Огляду стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС та Базового плану гармонізації законодавства України з правом ЄС, що ґрунтуються на «Індикаторах для бюджетної підтримки ЄС у секторі охорони довкілля», а також напрямів природоохоронної діяльності в рамках регуляторних напрямів ЄС та програм ООН, спільними зусиллями громадських організацій при Громадській раді та ДП «Екобезпеки, нормування та інновацій» Мінприроди сформовано Раду експертів, що мають системний досвід робіт по програмах виконання проектів, запровадження міжнародних вимог та консалтингу міжнародного рівня.

Поточним завданням Ради експертів та ініціативної групи зі створення платформи, що функціонує з 7 березня 2013 року під назвою «Українська інноваційно-технологічна платформа «Еко-енерго-біоекономіки» (UITP Eco-Energy-Bioeconomy)», є обговорення проекту плану фінансування ОГС в напрямі поширення участі в процесах розвитку національних імплементаційних інструментів  та інтенсивного залучення фахових екпсертів до розроблення і втілення програми структурних реформ в Україні.

Відповідно до програм з міжнародної співпраці: Орхуської конвенції, Стокгольмської конвенції, Конвенції Еспо, Бухарестської конвенції, Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу, Бернської конвенції та ін. Взаємодія з програмами, стандартами та правилами OECD. Приєднання до програми формування  Глобального Центру SCP обміну узгодженою та динамічною інформацією і знаннями в статусі  інноваційної платформи, для сприяння співробітництва в справі здійснення SCP – за поєднання зусиль та інтересів урядів, науковців, журналістів, громадянського суспільства, діячів бізнесу, дітей та юнацтва.

Обговорення проекту плану відбувається на основі невідкладних завдань забезпечення суттєвого зростання пріоритетності екологічних питань, з урахуванням рішень і рекомендацій Конференції ООН «Ріо+20», підтриманих резолюцією Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» http://www.group-expo.com/  25 травня 2013 року  (за результатами громадського обговорення), узагальненого на електронних ресурсах ОГС.

 • Паралельно ведеться узгодження зусиль експертів та засновників платформи в напрямі вирішення  завдань за програмою Секторального проекту Бюджетної підтримки ЄС, спрямованої  на  здійснення заходів, визначених   Національним   планом   дій   з   охорони навколишнього природного   середовища   на 2011-2015 роки.

Первинним питанням громадського та фахового моніторингу виступає аналіз та підвищення ефективності програм державного управління збалансованим розвитком за світовими пріоритетами в інтересах майбутніх поколінь до 2050 року, визначеними рухом Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) / the United Nations Environment United Nations Environment Programme (UNEP):

 • подолання бідності і збереження навколишнього середовища / Poverty-Environment Initiative,
 • адаптація до змін клімату / UNEP’s Ecosystem Management and Climate Change sub-programmes,
 • створення національних (регіональних) центрів в глобальній мережі екологічного менеджменту / Global centre on ecosystem management,
 • підпрограми подолання наслідків стихійного лиха в кризових умовах / Disasters & Conflicts sub-programme,
 • підтримка політики управління процесами довкілля / International Environmental Governance Reform, раціональне регулювання хімічних речовин та управління відходами / Harmful Substances and Hazardous Waste, стратегічний підхід до міжнародного регулювання хімічних речовин / Strategic Approach to International Chemicals Management – SAICM, ефективне використання ресурсів / UNEP's Resource Efficiency Programme, співпраця при створенні Глобального центру обміну інформацією зі сталого споживання та виробництва / Global SCP Clearinghouse.
 • Кожен із цих напрямів громадського моніторингу узгоджується зі структурою Ради експертів при Міністерстві екології та природних ресурсів, наближеною до основних напрямів екологічної політики в світовому та європейському вимірі.

Структурні напрями діяльності Ради експертів та «Української інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки» (UITP Eco-Energy-Bioeconomy)» Directions of the Working Group of Experts:

 • Становлення системи інтегрованого екологічного управління та секторальної політики  / Formation of integrated environmental management and sectoral policies;
 • «Зелена» економіка: енергозбереження, екологізація транспорту і промисловості / "Green" Economy, Energy efficiency, greening transport and industry;
 • Екологічна освіта, наука та інноваційні технології / Environmental education, science and innovative technology;
 • Інноваційні аспекти підвищення рівня екобезпеки та управління екологічними ризиками / Innovative aspects of improving environmental safety and  ecological risk assessment;
 • Якість води та управління водними ресурсами / Water Quality and Water Resources Management;
 • Підвищення якості атмосферного повітря та запобігання змінам клімату / Improving air quality and preventing climate change;

Структурні напрями діяльності Ради експертів та «Української інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки» (продовження)

 • Управління відходами та ресурсами / Waste Management and Resource Recovery;
 • Розвиток природно-заповідного фонду / The development of the Nature Preservation Fund;
 • Охорона природи та біорізноманіття /  Protection of nature and Biodiversity.
 • Реалізація державної екологічної політики у сфері землекористування / Implementation of  the State Environmental Policy in land and soil use.
 • Реалізація державної екологічної політики у сфері користування морськими ресурсами / Implementation of national environmental policy in the use of marine resources.
 • Міське планування, навколишнє середовище і здоров'я. Екологічні показники стійкості в міських районах / Urban planning, environment and health. Environmental sustainability indicators in urban areas.
 • Розвиток дорадництва та зв’язків з громадськістю / Extension Development and Public Relations.
 • Підготовка та сертифікація експертів з екологічного аудиту та сертифікації продукції за європейськими правилами / Training and certification of experts on environmental auditing and certification of products.
 • Стратегічна довкільна оцінка (СДО) / Strategic Environmental Assessment.
 • Координаційна група по всіх напрямах експертної діяльності / Coordination Group in all areas of expertise.

Враховуючи надзвичайно низький рівень гармонізації горизонтального європейського екологічного законодавства, а також міжнародних та європейських стандартів стосовно систем вимірювань і сертифікації, до нормативно-правової бази України, що визначено в результаті моніторингу з боку численних національних та міжнародних проектів, потрібно визначити наступні першочергові питання для вирішення:
1) долучитись до процесу підготовки програми структурних реформ в Україні з урахуванням специфіки регіонів та поточної політичної ситуації, щодо стану екологічної політики й забезпечення екологічних прав громадян за Орхуською конвенцією та ЕСПОО, а також Дорожньою картою й Програмою Дій Україна_ЄС, відповідно до Європейської конвенції по захист прав людини і основних свобод (ініційованою радою експертів Міністерства екології та природних ресурсів України спільно з НЕЦ України, НТР Наукового парку «Авіаційні інноваційні технології»), ННЦ Екоорганічного маркування та ін.;
2) Сформувати робочу групу з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Національного плану дій в контексті стану його поточної актуалізації, зокрема щодо забезпечення прав НГО на підтримку проектів екологічної спрямованості, та в цілому за рівнем втілення Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (2010), й  Угоди між Урядом України та Європейською комісією про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» (спільно з НЕЦ України та Науковим парком «Авіаційні інноваційні технології»);
3) ініціювати створення відповідної робочої групи на базі профільного Комітету Верховної ради України, із залученням представників інших Комітетів, необхідних для повноцінного втілення законодавчого процесу за напрямами з питань місцевого розвитку (зокрема викорінення протиріч в існуючому законодавстві між вимогами до екологічного аудиту та ОВНС), метрології, стандартизації, оцінювання відповідності, наукової та освітньої діяльності, програм інноваційного розвитку суспільства та модернізації Бюджетного Кодексу стосовно запровадження «зелених» закупівель, адміністративної та ін. форм відповідальності за несвоєчасне чи неякісне виконання міжнародних зобов’язань України й національного природоохоронного законодавства, а також діяльності з формування Національної Концепції з корпоративної соціальної відповідальності за міжнародними вимогами;
4) долучитись до процесу підготовки пропозицій зі складу та первинної програми дій робочої групи по зв’язках управлінського апарату Міністерства екології та природних ресурсів України з НГО, а також створюваного Комітету  Громадської ради з Євроінтеграції в напрямі ефективного забезпечення реалізації програм секторальної бюджетної підтримки;
5) використати з максимальною ефективністю наявний час до підписання економічної частини Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в напрямі інформування представників науки, бізнесу, освітніх структур, громадянського суспільства та засобів піар, щодо вимог до рівня та термінів запровадження екологічних норм і стандартів в усіх видах підприємницької діяльності (горизонтальні екологічні вимоги), зокрема на базі створеної за ініціативи НЕЦ України, Наукового парку «Авіаційні інноваційні технології» та ін. прогресивних інституцій Української  інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки» (UITP Eco-Energy-Bioeconomy);
6) ініціювати перед МОН запровадження фахового напряму: політика та право управління процесами довкілля з міжнародним рівнем сертифікації, що передбачатиме підготовку фахівців поглибленого рівня спеціалізації за такими значними напрямами як гармонізація євростандартів та директив в агро-харчовому секторі, агро-екологічна політика, що дозволить здійснити необхідне науково-методологічне забезпечення галузі в умовах євроінтеграції (апробація якого відбувається в поточний період на базі Наукового парку «Авіаційні інноваційні технології»);
7) сформувати на базі Наукового парку та ін. зацікавлених формувань робочу групу з відпрацювання нової версії стандарту ISO 14001 (очікується прийняття у 2015 р.), що буде враховувати вимоги попередньої (2004 р.) версії стандарту та прийматиме до уваги рекомендації робочої групи ISO TC 207/SC 1, які нею сформульовані у звіті “Майбутні виклики систем екологічного менеджменту та ISO 14001”:  коли система екологічного менеджменту (СЕМ) повинна стати невід’ємною частиною стійкого розвитку та соціальної відповідальності організації. Сформувати національну Робочу групу з визначення  потрібних для включення в ISO 14004 (яке теж потрібно змінювати)  практичних інструментів по стійкому розвитку, за мети  підсилення оцінки діяльності організації через використання екологічних показників;
8) долучитись до світової програми перегляду системи Prepare for 2014 - Trends & Best Practices in EH&S (corporate environmental, health and safety).

Таким чином має бути втілено одну з провідних ознак світового інноваційного розвитку аграрного та екологічного секторів - це високий рівень впливу на державну і маркетингову політику та реальні процеси, як через науково-технологічні досягнення в підвищенні ефективності виробництва,   так і через регуляторну сферу світового рівня відповідностіДякуємо за увагу!!!

Контакти

 • Касянчук Вікторія Вікторівна, професор Сумського НАУ, д.вет.н., академік АПН, член Національної Комісії Кодексу Аліментаріус;                          

          м.тел. 0678921845 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy45824 + '\'>'+addy_text45824+'<\/a>'; //--> , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy15895 + '\'>'+addy_text15895+'<\/a>'; //-->

 • Козловська Марина Віталіївна, голова ради експертів Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів, директор ННЦ “Екоорганічне маркування” Інституту агрономії та бізнесу, експерт БФ “Древляни”, координатор НТР Наукового парку НАУ по проекту Української інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»

          м.тел. 0678921845 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy69393 + '\'>'+addy_text69393+'<\/a>'; //--> , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy28456 + '\'>'+addy_text28456+'<\/a>'; //-->